Problemi u srpskoj hemodijalizi danas

predavanjeUvod u simpozijum predvideli smo karatak osvrt na probleme u hemodijalizi, na nekepraktične aspekte našeg svakodnevnog rada, sa željom da, pre svega, promovišemo uočavanje i rešavanje konkretnih problema a da izbegnemo uobičajne edukativne forme zasnovane na prvođenju i kompilaciji iz tuđih tekstova ili iskustava…