ISPRAVKA

U časopisu Dijaliza, broj 10, na 23. strani omaškom je izostavljeno ime autora dr sci med Zorana Paunića.
Izvinjavamo se dr sci med Zoranu Pauniću!!!